Kamerbrief Ontwerpbesluit minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen ontwerpbesluit Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de invoering van artikel 8 bis van de gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen. Zij stuurt het ontwerpbesluit mee met de brief.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/ontwerpbesluit-ter-implementatie-van-de-minimumeisen-uitgebreide-producentenverantwoordelijkheid
 
Achtergrondinformatie
In 2018 is door de EU de gewijzigde Kaderrichtlijn Afvalstoffen  (Kra) vastgesteld. De Kra is een onderdeel van het EU- afvalpakket.
Dit betekent de wijziging van 6 bestaande EU richtlijnen over afvalbeheer, te weten verpakkingen, verpakkingsafval, autowrakken, batterijen en accu's en  AEEA.
Doelstellingen EU:
*Voorbereiden van het verhogen van doelstellingen tav hergebruik en recycling stedelijk afval;
*Recycling-prestaties van lidstaten verhogen;
*Versnellen van de overgang naar een circulaire economie.
 
In de gewijzigde Kra is bepaald dat lidstaten de minimum vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) moeten vastleggen in nationale wetgeving. De EU wil met de uitgebreide EPR het volgende bereiken:
*Meer transparantie, gelijker speelveld en duidelijke omschrijving verantwoordelijkheden actoren.
*Kosten van afvalbeheer en van het voldoen aan de doelstellingen worden gedekt door producenten;
*Financiële bijdrage van de producent differentiëren naar gelang repareerbaarheid, herbruikbaarheid, recyclebaarheid en aanwezigheid gevaarlijke stoffen, uitgaande van de hele levenscyclus (de zogenaamde modulated fees)..
 
Voor bepaalde verplichtingen uit de gewijzigde Kra, is een wijziging van de Nederlandse wet nodig.
De belangrijkste punten van de voorstellen tot wijziging van de Wet milieubeheer zijn voor wat betreft afvalbeheer:
-      minimumvereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid vastleggen;
-      invoeren van een systeem van vroegtijdige waarschuwing om toe te zien op de naleving van de doelstellingen voor recycling;
-      onderlinge afstemming van definities;
-      het storten van afval verder beperken;
-      het wetgevingskader over bijproducten en einde-afvalstatus harmoniseren en vereenvoudigen;
-      nieuwe maatregelen ter bevordering van preventie (waaronder van voedsel­verspilling) en hergebruik invoeren;
-      verslagleggingsvereisten vereenvoudigen en stroomlijnen.
 
De kaderrichtlijn stelt algemene minimumvereisten aan de uitgebreide producentenverant­woordelijkheid, zowel over uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid door de producent als, in voorkomend geval, door een producentenorganisatie namens de produ­cent. Deze minimumvereisten moeten zorgen voor:
1.       Gelijker speelveld
2.       Meer transpa­rantie
3.       Een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren
4.       Dat kosten voor het afvalbeheer (financiële verantwoordelijkheid) en kosten voor het voldoen aan de doelstellingen (organisatorische verantwoordelijkheid) van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, door de producenten worden gedekt.
5.       Dat financiële bijdragen die door de producent van het product betaald worden, kunnen -indien dat mogelijk is- worden gedifferentieerd voor afzonderlijke producten, met name door rekening te houden met repareerbaarheid, herbruikbaarheid en recyclebaarheid, en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, waarbij wordt uitgegaan van de volledige levenscyclus.
 
Implementatie in Nederlandse wetgeving en de Werkgroep Kaders PvA65%
De implementatie van de Kra en dus de invulling van de minimumvereisten van de EPR zal in Nederland middels een AMvB (Algemene maatregel van bestuur) en ministeriële regeling geschieden.