Stichting OPEN vraagt AVV aan

(Inhoud van de brief van 4 maart 2020 aan producenten die niet zijn aangesloten bij de collectieve producentenorganisaties):

Geachte mevrouw/heer, 

Uw organisatie staat als producent (of importeur) van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) geregistreerd in het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Uit de gegevens van het NWR blijkt dat uw organisatie individueel de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt aan het NWR. In dat kader informeer ik u graag over het volgende.  

Stichting OPEN
Eind 2019 hebben de collectieve producentenorganisaties van gereedschappen, ICT, witgoed, audio- en visual apparatuur, verlichting, zonnepanelen en overige elektrische apparaten Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Onder de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN wordt in de loop van 2020 het systeem van inzameling en recycling van e-waste, zoals dat nu bestaat, geherstructureerd en gestroomlijnd. Stichting OPEN zal voor producenten collectief invulling geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Meer informatie over stichting OPEN kunt u vinden op de website www.stichting-open.org. 

Centrale regie door Stichting OPEN, uitvoering door de markt
De huidige versnippering van regie op producentenverantwoordelijkheid over verschillende collectieve organisaties staat een optimalisering van de inzameling en recycling van e-waste in de weg. Op termijn leidt dit tot afname van de landelijke dekking van het collectieve inzamelsysteem. Daarmee komt het behalen van de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent van alle op de markt gebrachte elektrische apparaten onder druk te staan.

Stichting OPEN heeft als missie deze situatie te doorbreken. Zij zal zich erop richten om namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen te behalen. Daartoe hanteert Stichting OPEN een strikte scheiding tussen de regie op producentenverantwoordelijkheid en de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid. De regie neemt Stichting OPEN zelf ter hand. De uitvoering wordt belegd bij marktpartijen zoals inzamelaars, transporteurs en recyclers. Dat maakt de markt transparanter en toegankelijker, zorgt voor een grotere mate van concurrentie met een breder en meer divers aanbod en daarmee een betere prijsvorming in de uitvoering.

Financiering en gelijk speelveld
Om haar missie te realiseren gaat Stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen bij de overheid. Via dit wettelijke instrument is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten meedoen en op gelijke wijze bijdragen aan de financiering van de inzameling en recycling van e-waste. 

Het instrument AVV is niet nieuw en wordt ook al met succes gebruikt voor bijvoorbeeld de inzameling en recycling van batterijen, lampen, verpakkingen en vlakglas. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat zij positief staat tegenover een dergelijke aanvraag van Stichting OPEN. Een grote meerderheid van producenten is positief over een AVV, omdat een AVV zorgt voor een transparant en eerlijk speelveld. 

Wat betekent dit voor uw organisatie vanaf 2021?
Als Stichting OPEN in 2020 de AVV heeft verkregen, zal Stichting OPEN de invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid naar verwachting vanaf 1 januari 2021 overnemen. Voornoemd tijdpad is mede afhankelijk van de exacte datum van verlening van de AVV. 

Een AVV is niet alleen bindend voor de bij Stichting OPEN aangesloten producenten, maar ook voor de producenten die zich individueel hebben geregistreerd in het Nationaal (W)EEE Register, zoals uw organisatie.  

Stichting OPEN beoogt om bij het opzetten en in stand houden van haar collectieve systeem rekening te houden met producenten die zelf al - zonder gebruik te maken van een collectieve organisatie - goed invulling geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor hun producten. 

We treden graag met uw organisatie in overleg om te bezien op welke wijze uw organisatie nu invulling geeft aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Op basis daarvan kunnen we bekijken hoe bij het collectieve systeem van Stichting OPEN daarmee rekening kan worden gehouden. U kunt daartoe contact met ons opnemen via info@stichting-open.org of 079 – 7600 685.

Mogelijk ten overvloede wijzen wij u op de mogelijkheid om – als de AVV aan Stichting OPEN is verleend - daarvan ontheffing te vragen op grond van artikel 15.38, eerste lid, Wet milieubeheer. Ontheffing kan worden aangevraagd door het indienen van een verzoek daartoe bij Rijkswaterstaat. 

Voor nadere informatie over een dergelijke procedure verwijzen wij u naar de website: https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalregelgeving/landingspagina/algemeen-verbindend/procedure-avv/.


Ook als uw organisatie overweegt om een ontheffing aan te vragen als hiervoor bedoeld, stellen wij het op prijs om eerst met uw organisatie te onderzoeken op welke wijze kan worden gekomen tot inpassing van het systeem van uw organisatie binnen de collectieve invulling van producentenverantwoordelijkheid door Stichting OPEN.

Graag vernemen we op zo kort mogelijke termijn van u zodat we in een zo vroeg mogelijk stadium rekening kunnen houden met de specifieke situatie van uw organisatie. U kunt daartoe contact met ons opnemen via info@stichting-open.org of 079 – 7600 685. 


We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Stichting OPEN

Jan Kamminga
Voorzitter