Privacy & Cookies

Dit privacy- en cookiestatement heeft betrekking op de website van Stichting Witgoed gevestigd aan de Voorburgseweg 35, 2264A, Leidschendam ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27174030.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via de website, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.
 

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens via het contactformulier op onze website en via cookies.

Contactformulier

Wij verzamelen we de gegevens, zoals uw naam en contactgegevens die u op het contactformulier van de website invult, om uw vraag, klacht of opmerking te behandelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Echter, indien u niet deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw vraag, klacht of opmerking niet behandelen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om uw vraag, klacht of opmerking te behandelen.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f Algemene Verordening Gegevensbescherming om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder deze persoonsgegevens uw vraag, klacht of opmerking niet naar behoren kunnen behandelen en beantwoorden.
 

Cookies

Indien u onze website raadpleegt, plaatsen wij functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website beter te kunnen laten functioneren. Deze cookies worden automatisch verwijderd als u de website verlaat. Als u helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt u de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de website naar behoren functioneren. 
Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f Algemene Verordening Gegevensbescherming om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder het verwerken van deze gegevens 
 

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens aan niet aan andere personen buiten Stichting Witgoed, tenzij dit noodzakelijk is om uw vraag, klacht of opmerking te behandelen.

Wij kunnen voorts derden inschakelen om de website te onderhouden en te hosten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. 
 

3. Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

4. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via: contact@stichtingwitgoed.nl of via het contactformulier op onze contactpagina

6. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren.