Vergroten van de bewustwording

De bewustwording vergroten van de noodzaak om elektrische apparaten verantwoord in te zamelen bij mensen thuis en in hun werkomgeving, daar maakt Stichting Witgoed zich sterk voor. De campagne ‘Heel Holland Recyclet’ roept mensen op hun afgedankte apparaten in te leveren. Daarnaast spreekt de stichting met de Nederlandse overheid over het borgen en betaalbaar houden van een fijnmazig inzamelnetwerk voor nu en de toekomst. Dit is nodig om te voldoen aan de wettelijke inzamelnorm van 65% waarvoor de deelnemers verantwoordelijk zijn.

10.000 inzamelpunten in nederland

10.000 inzamelpunten

Samen met alle andere productstichtingen is in twee decennia een efficiënt en fijnmazig inzamelnetwerk gerealiseerd door heel Nederland. Meer dan 10.000 inleverpunten, goed verspreid over heel Nederland, zorgen ervoor dat iedereen in Nederland in staat is zijn of haar elektrische apparaat weg te brengen voor verantwoorde recycling. Dit dichte netwerk in stand houden is in het belang van heel Nederland en noodzakelijk voor het behalen van de 65% recycle-eis. Ook bewoners van dunbevolkte gebieden kunnen hun elektrische apparaten in de buurt inleveren. Een goed functionerend inzamelnetwerk is noodzakelijk om de ambitieuze doelstelling van 65% te halen.

sterke lobby gezamelijk stichting witgoed

Een sterke lobby voor gezamelijke verantwoordelijkheid

Met ruim 400 leden is Stichting Witgoed een belangrijke gesprekspartner van de overheid. Stichting Witgoed, Stichting FIAR CE, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec, Stichting Metalektro Recycling en SVEG zijn verenigd in de Vereniging NVMP (Nederlandse Vereniging Verwijdering Metalelektroproducten). Het gezamenlijk doel is te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen die voortkomen uit de Producentenverantwoordelijkheid en de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). De Vereniging NVMP lobbyt mede namens Stichting Witgoed voor wet- en regelgeving die nodig is om de 65% recycle-eis te behalen. Denk daarbij aan het invoeren van een afgifte- en registratieplicht om te voorkomen dat veel apparaten in het grijze circuit belanden, niet netjes worden verwerkt en niet meetellen voor de 65%. 

stichting witgoed keten

Ook bepleiten de productstichtingen dat de producenten bevoegdheden krijgen om invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid. De lobby van Stichting Witgoed voor een recycle-bijdrage door consumenten bij aankoop van bepaalde witgoedproducten is gericht op een eerlijk en betaalbaar systeem. Alleen als producenten, overheid en consumenten verantwoordelijkheid hebben en nemen, kunnen we in Nederland een duurzame inzameling en verwerking van afgedankte apparaten in stand houden. Inzamelen, registreren, sorteren en recyclen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal.

verantwoord ontzorgen stichting witgoed

Verantwoord ontzorgen

Stichting Witgoed zorgt ervoor dat deelnemers voldoen aan hun Producentenverantwoordelijkheid. Deelnemers zijn wel zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van het aantal en soort apparaten dat zij op de markt zetten. De uitvoering van de deelnemersadministratie, de inzameling en de recycling, besteedt Stichting Witgoed uit aan uitvoeringsorganisatie Wecycle. Wecycle is een non-profitorganisatie die in opdracht van meerdere productstichtingen het fijnmazige netwerk van 10.000 inzamelpunten organiseert en de daadwerkelijke sortering en recycling van apparaten coördineert. Verantwoord en kostenefficiënt. Wecycle werkt alleen samen met vervoerders die aantoonbaar inspanningen verrichten om hun milieuprestaties te verbeteren, bijvoorbeeld door terugdringing van het energieverbruik, brandstofbesparingen en alleen samen te werken met verwerkers die het WEEELABEX-certificaat hebben. Meer weten over wat Wecycle doet? Ga naar wecycle.nl.

 Name inzamelen 65% stichting witgoed

65% inzamelen

De overheid stelt dat vanaf 2019 producenten en importeurs per jaar minimaal 65% van het gewicht aan apparaten dat zij op de markt zetten, moeten inzamelen en recyclen. Voor 2019 was dat 45%. De extra 20% is een grote uitdaging waarvoor veel extra inspanning nodig is. Met alle andere betrokken partijen in de keten van inzamelen, sorteren en recyclen, en de overheden heeft Stichting Witgoed hiervoor het Plan van Aanpak 65% opgesteld. In dit plan staat welke acties nodig zijn om die 65% te behalen. Het is een ambitieus plan dat alleen haalbaar is als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Het plan is gericht op het dichten van de zogenaamde lekstromen en het vergroten van de bewustwording zodat mensen hun afgedankte apparaten in de officiële kanalen afgeven. Om de bewustwording bij consumenten te vergroten over de noodzaak van verantwoord recyclen is de campagne Heel Holland Recyclet gestart. De lekstromen zijn stromen van afgedankte apparaten die niet in het officiële kanaal ingezameld en verwerkt worden en daardoor niet meetellen voor de 65%. De lekstromen kunnen alleen worden gedicht met goede wet- en regelgeving en handhaving.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.